]) Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz Państwa prawach z tym związanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, iż ze względu na charakter prowadzonej działalności Administrator danych osobowych przetwarzał będzie m.in. dane osobowe w przedmiocie Państwa stanu zdrowia.

 1. INFORMACJA DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z  USŁUGI

  DOTYCZĄCEJ WYSTAWIENIA RECEPTY ORAZ ZGODA NA UDZIAŁ W PETYCJI

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ERECEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000876354, NIP: 8393220109, REGON: 387804589, Adres: Skłodowskiej- Curie 5, 80-210 Gdańsk, adres e-mail kontakt@erecept.pl, numer księgi rejestrowej 000000240179 w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, Organ rejestrowy: Wojewoda Pomorski.

Informujemy, że z Administratorem danych osobowych można się kontaktować zarówno drogą elektroniczną na podany adres e-mail, listowne w sposób tradycyjny lub telefonicznie.

W przedmiocie danych o Państwa zdrowiu Administrator danych zobowiązany jest do zachowania ich w tajemnicy na podstawie tajemnicy lekarskiej, to samo dotyczy wszystkich lekarzy, którzy wystawiają Państwu wnioskowane recepty.

 1. Skąd mamy Państwa dane osobowe.

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa w związku z wypełnieniem przez Państwa formularza na witrynie internetowej   www.erecept.pl  bądź poprzez aplikację mobilną Erecept dostępną w Google Play oraz App Store. Wypełniając formularz na wskazanej wyżej witrynie internetowej, aplikacji mobilnej lub rejestrując się na Indywidualnym Koncie Pacjenta oraz wyrażając wolę otrzymania wnioskowanej przez Państwa recepty prosimy o podanie podstawowych informacji takich jak .in.. adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, płeć oraz data urodzenia, a w przypadku osób nieposiadających nr PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Z naszych usług mogą korzystać Państwo poprzez wypełnienie formularza na witrynie internetowej www.erecept.pl bądź poprzez aplikację mobilną Erecept dostępną w Google Play oraz App Store. Będziemy przetwarzać dane osobowe dla celów umożliwienia Państwu korzystania z oferowanych przez Administratora usług. Nasze usługi pozwalają Państwu na złożenie wniosku o wystawienie recepty oraz otrzymania wystawionej recepty. Recepty wystawiane są przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia do ich wystawiania. Za pośrednictwem wskazanej wyżej witryny internetowej zgłaszają Państwo zapotrzebowanie na wystawienie recepty. Dodatkowo dobrowolnie mogą Państwo podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, adres email) w celu podpisania petycji, której przedmiotem jest poparcie prowadzonej działalności. Podanie danych dotyczących udziału w petycji  nie stanowi przesłanki świadczenia usług zasadniczych, a odmowa wyrażenia zgody nie może sama w sobie skutkować odmową wykonania usługi.

Możemy przetwarzać też dane o Państwa numerze rachunku bankowego w związku z dokonana płatnością za usługę.

W momencie wypełnienia przez Państwo formularza na platformie internetowej lub aplikacji mobilnej zawierają Państwo z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta jest jedną z podstaw prawnych, która pozwala na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z prawem - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku danych dobrowolnych (podpisanie petycji) podstawą zbierania danych jest Państwa zgoda.

Dodatkowo mogą być zbierane następujące dane: adres IP, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki, konfiguracja przeglądarki, nazwa dostawcy Internetu oraz inne informacje o urządzeniu, połączeniu z Internetem służące do zidentyfikowania rodzaju urządzenia, nawiązania połączenia ze witryną internetową, umożliwiające wymianę danych, adres URL i adres IP strony internetowej, z której zostali Państwo przekierowani naszą witrynę internetową, historia kliknięć, odwiedzane podstrony na naszej witryni, uruchomione linki z datą i godziną, zapytania o usługi i złożone zamówienia, historia zakupów, transakcje zakończone i będące w toku, wyszukiwane frazy, produkty, usługi.

Jeżeli zarejestrują się Państwo w wyżej wskazanej witrynie bądź aplikacji mobilnej poprzez Indywidualne Konto Pacjenta, zbierane będą również dane dotyczące historii leczenia, w tym także oryginały wystawionych e-recept, e-skierowań oraz e-zwolnień.

 1. Zgłoszenie zapotrzebowania na wystawienie przez lekarza recepty i wniosek o jej wystawienie.

W momencie wypełnienia formularza na witrynie internetowej www.erecept.pl bądź aplikacji mobilnej Erecept, otrzymujemy od Państwa dane osobowe. Są to m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, powód złożenia wniosku o wydanie recepty, numer PESEL (numer pesel niezbędny jest do wydania recepty) oraz inne informacje jakie Państwo podadzą w procesie zgłaszania zapotrzebowania na wystawienie recepty (mogą to być np. informacje dla lekarza oraz inne podane przez Państwa informacje).

Wypełniając wyżej wskazany formularz, a zarazem zgłaszając zapotrzebowanie na wystawienie recepty, Administrator danych osobowych będzie przetwarzał (przechowywał i udostępniał odpowiedniemu lekarzowi wystawiającemu receptę oraz Państwu) dane osobowe, które mogą być uznane za dane w przedmiocie Państwa stanu zdrowia. Przede wszystkim za tego rodzaju dane uznane mogą być przekazane przez Państwa w formularzu na witrynie internetowej lub aplikacji mobilnej m.in. informacje o stanie Państwa zdrowia, o przebytych chorobach, przyjmowanych lekach, powodach zdrowotnych wniosku o wydania recepty, historie wizyt lub przebytych badań, istnieje również możliwość przekazania Administratorowi plików zawierających dane w przedmiocie zdrowia oraz inne dane o Państwa zdrowiu, które zdecydują się Państwo dobrowolnie podać w formularzu.

Wskazujemy, że przetwarzanie danych w przedmiocie Państwa stanu zdrowia przez Administratora danych osobowych jest zgodne z art. 9 ust. 2 lit. h RODO gdyż niezbędne jest do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz leczenia tj. przede wszystkim do wystawienia recepty zgodnie z Państwa wnioskiem, zaleceniami oraz stanem zdrowia.

Informujemy również, że na podstawie udostępnionych Administratorowi danych osobowych, przede wszystkim w przedmiocie stanu zdrowia, obliguje Administratora danych osobowych do utworzenia oraz przechowywania Państwa dokumentacji medycznej, która może być również udostępniana uprawnionym na podstawie obowiązujących  przepisów podmiotom. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu zgodne jest z art.9 ust. 2 lit. h RODO. Informujemy, że dokumentacja medyczna zawiera: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Administrator danych będzie przechowywał przekazane dane osobowe oraz może je udostępnić odpowiedniemu lekarzowi, który będzie weryfikował podstawy do wystawienia i ewentualnie wystawi Państwu wnioskowaną receptę. Mając na uwadze zakres przetwarzanych danych osobowych przekazanie Państwa danych osobowych w przedmiocie Państwa stanu zdrowia lekarzowi wystawiającemu receptę będzie odbywało po wyrażeniu przez Państwa wyraźnej zgody na takie przekazanie udzielonej przed wysłaniem formularza na stronie internetowej, co zgodne jest art. 9 ust. 2 lit a) RODO (co zgodne jest zarazem z art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

Lekarz (nie będący Administratorem danych osobowych), któremu przekażemy Państwa dane w przedmiocie stanu zdrowia, w momencie ich przekazania przez Administratora danych, staje się odrębnym administratorem danych osobowych, który będzie przetwarzał Państwa dane osobowe dla własnych celów np. weryfikacji Państwa stanu zdrowia, podstaw do wystawienia recepty, wystawienia recepty, dokonania rozliczeń i ew. stworzenia, prowadzenia i udostępniania uprawnionym podmiotom Państwa dokumentacji medycznej. Zalecamy zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych danego lekarza niemniej jednak zasadą jest, że taki lekarz będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz leczenia tj. przede wszystkim do wystawienia recepty zgodnie z Państwa wnioskiem, zaleceniami oraz stanem zdrowia, co zgodne jest z art. 9 ust. 2 lit. h RODO, a także w celu prowadzenia, przechowywania i udostępniania uprawnionym podmiotom Państwa dokumentacji medycznej co zgodne jest z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator danych osobowych, po weryfikacji Państwa stanu zdrowia przez odpowiedniego lekarza, wyśle Państwu wiadomość e-mail lub sms (na podane w formularzu dane kontaktowe) z wystawioną receptą lub o powodach braku możliwości wystawienia takiej recepty. Wiadomość może zawierać również dane niezbędne do zrealizowania przez Państwa recepty, zalecenia dotyczące zdrowia czy sugestie zdrowotne dla Państwa. Po wykonanej usłudze możemy również poprosić Państwa o wystawienie opinii o naszej usłudze na naszej witrynie.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach zgodnych z RODO:

 1. profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz leczenia tj. przede wszystkim do wystawienia recepty zgodnie z Państwa wnioskiem, zaleceniami oraz stanem zdrowia oraz weryfikacji podstaw zdrowotnych w celu wystawienia recepty,zarządzania systemami obsługującymi usługi opieki zdrowotnej, co zgodne jest z art. 9 ust. 2 lit. h RODO (również w związku z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

 2. przekazania/przesłania Państwa danych osobowych w przedmiocie stanu zdrowia lekarzowi weryfikującymu podstawy do wystawienia recepty i wystawiające receptę przez Państwa wnioskowaną za pomocą przesłania wypełnionego formularza, co zgodne jest z art. 9 ust. 2 lit a RODO (zgoda), a także z art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

 3. utworzenia, przechowywania i ewentualnego udostępniania uprawnionym do tego podmiotom  Państwa  dokumentacji  medycznej  przez  Administratora  Państwa danych  dotyczących  stanu zdrowia podanych w formularzu wypełnionym na witrynie internetowej, w tym przechowywania Państwa danych w przedmiocie stanu zdrowia przez Administratora danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych w przedmiocie Państwa stanu zdrowia w ww. zakresie jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO (w związku z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

 4. ustalenia Państwa tożsamości co wymagane jest przez obowiązujące przepisy, w tym ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie ochrony zdrowia, co zgodne jest z art. 9 ust. 2 lit h) RODO.

 5. realizacja praw pacjentów, m. in. odbieranie i przechowywanie oświadczeń, w których upoważniają Państwo osoby trzecie do dostępu do dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia, co zgodne jest z art. 9 ust. 2 lit h) RODO.

 6. kontakt telefoniczny lub na adres e-mail mailowy w celu udzielenie informacji o recepcie oraz procesie leczenia - również kontakt telefoniczny z osobą upoważnioną przez pacjenta celem poinformowania o stanie zdrowia pacjenta, co zgodne jest z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (zgodne również z ustawą o prawach pacjenta wydanych na jej podstawie rozporządzeń).

 7. zawarcia z Państwem umowy lub podjęciu działań, przed zawarciem umowy ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy, a także przede wszystkim wykonania umowy łączącej Państwa z Administratorami danych osobowych, a także kontaktu z Państwem. Umowa zawierana jest poprzez wysłanie formularza na witrynie internetowej i dotyczy Państwa wniosku o wystawienie recepty przez lekarza. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO.

 8. marketingu bezpośredniego usług Administratora danych osobowych, w tym przedstawienia informacji o ofertach, produktach oraz usługach oferowanych przez Administratora danych osobowych ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego dotyczącego oferty, produktów i usług oferowanych przez Administratora danych osobowych. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust 1 lit f RODO.

 9. badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie przedmiotu działalności Administratora danych osobowych ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość ustalenia katalogu usług, którymi są Państwo zainteresowani. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust 1 lit f RODO.

 10. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową lub zapytaniem, przetwarzaniem Państwa danych osobowych, kontaktem z Administratorem danych osobowych, prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową, przetwarzaniem Państwa danych osobowych, kontaktem z Administratorem, prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust 1 lit f RODO.

 11. dokonania rozliczenia finansowego z Państwem, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych tj. dokonania rozliczeń z Państwem za wykonaną usługę. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust 1 lit f RODO.

 12. spełnienia ciążących na Administratorze danych osobowych obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego m.in. obowiązków w zakresie podatkowym lub fiskalnym, obowiązków administracyjnych, obowiązków rachunkowych, przechowywania dokumentów fiskalnych i finansowych, wykonania obowiązku informacyjnego RODO - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 13. przygotowania petycji (w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody) popierającej prowadzoną przez Nas działalność, w tym przekazanie jej wraz z Państwa danymi do podmiotów trzecich w sposób zgodny z przepisami prawa.

 1. Obowiązek podania danych osobowych.

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym.

Administrator danych osobowych ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Brak podania tych danych (z wyjątkiem numeru telefonu czy adresu e-mail, których podanie jest dobrowolne, ale jest obowiązkiem umownym) może powodować odmowę wystawienia wnioskowanej recepty. Ze względów rachunkowych, podatkowych oraz rozliczenia udzielonych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych również jesteśmy w obowiązku przetwarzania Państwa danych osobowych.

W przypadku pozostałych celów nie mają Państwo obowiązku ustawowego podania swoich danych osobowych, a ich podanie jest dobrowolne. Niemniej jednak brak podania przez Państwa danych osobowych określonych w formularzu może powodować niemożliwość zawarcia i wykonania umowy, a w konsekwencji wystawienia wnioskowanej recepty. Podanie danych jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych o stanie zdrowia uniemożliwić może wystawienie recepty i ich podanie jest obowiązkiem umownym. Nie żądamy podania danych osobowych, których podanie nie jest niezbędne celem wywiązania się przez Administratora danych osobowych z zawartej umowy oraz obowiązków nałożonych przez prawo.

Brak podania Nam przez Państwa danych osobowych w zakresie kontaktu z Państwem (adres, adres e-mail, numer telefonu) uniemożliwi Nam lub poważnie utrudni kontakt z Państwem. Ich podanie jest obowiązkiem umownym. W przypadku podpisania petycji podanie danych jest całkowicie dobrowolne.

 1. Odbiorcy Państwa danych osobowych.

Mając na uwadze obowiązek zapewnienia odpowiedniej organizacji oraz jakości świadczonych przez Administratora usług (w tym przede wszystkim usług zdrowotnych), a także obowiązek realizacji praw pacjentów, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. lekarzom/ podmiotom wykonujące zawód medyczny celem weryfikacji Państwa stanu zdrowia, podstaw do wystawienia recepty oraz ewentualnego wystawienia recepty - w zakresie niezbędnym do wystawienia Państwu wnioskowanej recepty oraz weryfikacji podstaw do jej wystawienia, a także utworzenia i prowadzenia Państwa dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa.

 2. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja medyczna jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

 3. podmiotom dostarczającym Administratorowi danych osobowych rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzania działalnością prowadzoną przez Administratora (m.in. usługi hostingowe, usługi teleinformatyczne, usługi poczty elektronicznej, usługi kurierskie i pocztowe, zewnętrzni operatorzy płatności dokonywanych za wykonanie przez Nas usługi, podmioty stosujące na naszej witrynie internetowej pliki cookies);

 4. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych osobowych usługi prawne i doradcze, usługi księgowe i rachunkowe, usługi dochodzenia i egzekucji roszczeń.

 5. podmiotom przez Państwa upoważnionym do realizacji w Państwa imieniu Państwa praw pacjenta oraz innych uprawnień.

 6. podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa do żądania od nas dostępu do Państwa danych osobowych.

 7. upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora danych osobowych.

 8.         podmiotom rozpatrującym petycję, w przypadku dobrowolnego podania danych osobowych;

 1. Prawa w stosunku do przetwarzanych danych osobowych.

Mają Państwo prawo do żądania od Nas dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, a także do przenoszenia Państwa danych osobowych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi na przetwarzanie przez Nas Państwa danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego.

 1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych Państwa danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w danym celu, kilku lub wszystkich celach bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy wysłać na adres e-mail Administratora danych osobowych oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Przekazywanie danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego z tym, że informacje zawarte w plikach cookies mogą być zapisywane poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego ze względu na położenie siedziby lub serwerów firm przetwarzających pliki cookies (o czym w dalszej części polityki).

Dane Osobowe mogą być udostępniane podmiotom znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podmioty takie mogą znajdować się w krajach, w których obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia mniejszy stopień ochrony niż w miejscu Państwa pobytu.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania przez Nas dotyczących Państwa danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu administratorowi danych nie wolno będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego lub dobrowolnie mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawa powyższe można wykonać wysyłając na adres siedziby Administratora danych osobowych lub adres e-mail Administratora danych osobowych stosowny sprzeciw.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe..

W celu określenia odpowiedniego okresu przetwarzania danych osobowych, mamy na uwadze charakter oraz ilość przetwarzanych danych osobowych. Brane jest również pod uwagę ewentualne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Państwa danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

Dane osobowe dotyczące Państwa zdrowia, które są częścią dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez 20 lat od wystawienia ostatniej recepty oraz w okresach przewidzianych w art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Okres przechowywania tych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa tj. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgonu, dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie, skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie, w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie, dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez 22 lata.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych Nam danych osobowych będziemy przetwarzać dane osobowe do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te zostały zebrane.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane również do okresu upływu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń pomiędzy Nami, a Państwem. Dane osobowe będą również przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa (np. dane podatkowe, faktury, umowy, dokumenty fiskalne i podatkowe).

Dane osobowe dotyczące plików cookie są przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi trwania plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące okresów przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Nami za pośrednictwem wiadomości e-mail wskazanej na początku niniejszej informacji.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w zakresie udzielania Państwu, przy wypełnianiu formularza, podpowiedzi dla pacjenta, a także podpowiedzi dla lekarza - Przykład: w zależności od tego jak pacjent opisze dane zdarzenie w formularzu, formularz na podstawie opisu pacjenta będzie mógł dopytać, przypomnieć o zakupie leków lub generować sugestie dla lekarza pomagające w ocenie zdrowia pacjenta.

Dane w przedmiocie Państwa zdrowia, po dokonaniu ich anonimizacji (tj. usunięcie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail) są również wykorzystywane do profilowania grup pacjentów w celu oceny dawek i ilości przyjmowanych leków, ryzyka zdrowotnego.

Skutkiem profilowania będzie możliwość podejmowania przez personel medyczny decyzji w zakresie sposobu leczenia, ilości i rodzaju przepisanych leków. Decyzje te opierały się będą zawsze przede wszystkim na wiedzy medycznej i doświadczeniu. Profilowanie nie będzie skutkowało podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

Następujące jednostkowe działania Administratora danych osobowych nie są rozumiane jako podejmowanie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych w rozumieniu art. 22 RODO:

 • wspomaganie przy użyciu stosowanych algorytmów procesu wystawiania recept oraz diagnostyki m.in poprzez wskazanie sugestii dot. terapii farmakologicznej/leczniczej przez system korzystający z algorytmu, przy czym ostateczną decyzję o sposobie leczenia farmakologicznego zawsze podejmowane będzie przez lekarza.
 • wspomaganie przy użyciu stosowanych algorytmów procesu składania przez pacjentów recept na produkty lecznicze.;

Mają Państwo prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Informujemy zarazem, że nie będą Państwo podlegali decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w tym profilowaniu i nie będzie wywoływała wobec Państwa skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływało.

 1. Pliki „cookies”.

Pliki Cookies są informacjami tekstowymi o charakterze plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby korzystającej naszej witryny internetowej, za którego pomocą osoba taka uzyskuje dostęp do witryny internetowej.

Administrator danych osobowych korzysta z funkcjonalności takich narzędzi jak Google Analytics oraz Google Ads, które to podmioty korzystają z plików cookies. Usługa powyższe dostarczane są przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Pliki cookies w zakresie Google Analytics zawierają informacje o każdej osobie odwiedzającej witrynę internetową Administratora danych osobowych. Pliki cookies w zakresie Google Analytics zawierają informację przeznaczoną do celów do analizowania sposobu korzystania przez użytkowników z witryny internetowej Administratora danych osobowych.

Google AdWords umożliwia prezentowanie przez użytkownika tej platformy swojej oferty w zakresie wyszukiwarki Google jak również innych stron stanowiących część usługi reklamowej Google. Użytkownikowi wpisującemu określone słowa w wyszukiwarce Google zaproponowana może zostać witryna www.erecept.pl bądź informacja o usługach świadczonych przez Administratora danych osobowych przypisana do haseł wskazanych przez Administratora danych osobowych.

Za pomocą Google AdWords Administrator danych osobowych może weryfikować skuteczność reklam zamówionych w Google, co pozwala na dopasowanie naszej oferty do wyników wyszukiwania. Na komputerze użytkownika witryny zapisywane są pliki cookies dotyczące AdWords. W taki sposób pozyskiwane są wyłącznie informacje statystyczne dotyczące wyświetlanej reklamy.

Administrator danych osobowych może przetwarzać dane zapisane w cookies w wyniku korzystania przez odwiedzających witrynę Administratora danych osobowych w celu autozpisywania i autouzupełniania formularza znajdującego się na witrynie Administratora, dostosowywania zawartości witryny internetowej do indywidualnych preferencji odwiedzającego witrynę Administratora, prowadzenia zanonimizowanych statystyk przedstawiających sposób korzystania z witryny internetowej Administratora.

Dane zapisane w plikach cookies gromadzone są na serwerach wykorzystywanych przez Google, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku włączenia funkcjonalności anonimizowania adresu IP podczas korzystania z witryny internetowej Administratora adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i podlegał będzie skróceniu.

Przeglądarki internetowe oraz urządzenia posiadają funkcjonalność domyślnego akceptowania zapisywania plików cookies. Można za pomocą urządzenia lub przeglądarki internetowej określić warunki korzystania z plików cookie tj. możliwe jest częściowe ograniczenie lub całkowite ograniczenie możliwości zapisywania plików cookies za pomocą przeglądarki lub urządzenia. Stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z witryny internetowej Administratora danych osobowych.

Wyrażenie zgody przez osobę korzystającą z witryny internetowej Administratora na prezentowanie dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dostosowanych do jego preferencji, może zostać w każdej chwili wycofane bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przekazywania danych z urządzenia odwiedzającego witrynę Administratora do Google Analytics oraz Google AdWords z wykorzystaniem plików Cookies może być zablokowane przez samego odwiedzającego poprzez pobranie wtyczki do przeglądarki dostępnej na stronie Google. Szczegółowe informacje o zasadach działania powyższych usług można znaleźć pod adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez czas wskazany w punktach powyżej. Zebrane pliki cookies dotyczące osoby odwiedzającej witrynę mogą być przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator danych osobowych posiada uprawnienie do usunięcia tych danych, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych. Część danych może być przechowywana dłużej w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora do czasu upływu terminu przedawnienia tych roszczeń stosownie do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Zmiana informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

O każdej zmianie niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych będziemy informowali poprzez zamieszczenie nowej jej wersji na witrynie internetowej www.ercept.pl z nową datą, od której obowiązują.

Z wyrazami szacunku,
Administrator Państwa danych osobowych

Aktualizacja 5.07.2023

Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!