Dane firmy

Administratorem danych serwisu jest:

ERECEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą o numerze księgi rejestrowej: 000000240179
KRS: 0000876354, NIP: 8393220109, REGON: 387804589

Serwis Erecept.pl umożliwia otrzymanie recepty elektronicznej lub przedłużanie recepty bez wychodzenia z domu. Świadczymy usługi w sposób bardzo wygodny dla pacjenta – poprzez formularz z e-receptą. Wypełnienie prostego i przejrzystego formularza zajmie Ci zaledwie kilka minut, a następnie zostaniesz przekierowany do bezpiecznej płatności PayU. Własny, unikalny kod niezbędny do realizacji recepty otrzymasz prosto na swoją skrzynkę poczty elektronicznej.

Formularz kontaktowy

Wysłano
Nieznany błąd. Prosimy o kontakt bezpośredni: kontakt@erecept.pl
Imię musi składać się z co najmniej 3 znaków
Podany email jest niepoprawny
Wiadomość musi składać się z co najmniej 25 znaków

Procedura usunięcia konta w Erecept.pl

Usunięcie Konta Pacjenta
Użytkownik ma możliwość usunięcia Konta Pacjenta w każdym czasie, bez podania przyczyny.
W celu rezygnacji z powyższej usługi, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@erecept.pl bądź

 2. przez formularz kontaktowy na stronie erecept.pl i złożyć dyspozycję usunięcia Konta Pacjenta.

Przechowywanie dokumentacji medycznej po usunięciu Konta Pacjenta
Mając na uwadze wymogi określone przepisami prawa, dokumentacja medyczna powiązana z Kontem Pacjenta będzie nadal przechowywana i może zostać udostępniona na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa. Podstawą prawną obowiązku przechowania dokumentacji medycznej i jej udostępniania jest przepis art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1876 ze zm.). Dokumentacja medyczna przechowywana jest co do zasady przez okres 20 lat od daty ostatniego wpisu, za wyjątkiem przypadków szczególnych wskazanych we właściwych przepisach prawa.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Art. 29. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Art. 29. prawa pacjenta Przechowywanie dokumentacji medycznej

 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  • 1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

   1. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

  • 2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

  • 3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

   1. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
   2. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  • 4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

 2. Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

 3. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 dokumentacja państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek samorządowych ust. 2 i 2b tej ustawy.

Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!