Trittico CR – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 26.01.2022

Trittico CR – informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

Lek Trittico CR to lek stosowany w terapii stanów depresyjnych, także tych występujących z lękiem. Przyjmuje postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Pierwsze efekty jego działania można zauważyć już po tygodniu regularnego stosowania. Podczas terapii lekiem Trittico CR należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. 

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Trittico CR 

Lek Trittico CR to lek wydawany na receptę stosowany w leczeniu stanów depresyjnych, także tych występujących wraz z lękiem. Dostępne są 2 dawki leku – 75mg oraz 150mg. Każda tabletka posiada perforowania umożliwiające podział na 3 równe części, co ułatwia dostosowanie dawki do potrzeb pacjenta. Substancją czynną leku Trittico CR jest chlorowodorek trazodonu. Preparat w dawce 75mg występuje w opakowaniu 30 tabletek, a preparat w dawce 150mg w opakowaniu 20 lub 60 tabletek. Preparat należy przechowywać w ciemnym miejscu w temperaturze poniżej 25 stopni, w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. 

Trazodon jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SARI) oraz inhibitorem receptora serotoninowego (5-HT). W przeciwieństwie do innych leków psychotropowych, lek Trittico CR może być stosowany u pacjentów z jaskrą i zaburzeniami układu moczowego. Nie wywiera działania pozapiramidowego, nie nasila działania adrenergicznego, nie ma działania cholinolitycznego, co sprawia, że nie wpływa na serce tak jak inne trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. 

Preparat Trittico CR powinien być stosowany wyłącznie u pacjentów dorosłych po uprzedniej konsultacji z lekarzem. Nie prowadzono długoterminowych badań na temat stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, co sprawia, że stosowanie u nich leku Trittico CR nie jest zalecane. Terapię zaczyna się od dawki wieczornej. Następnie można zwiększać dawkę dobową według potrzeb pacjenta. Dawkowanie leku Trittico CR dostosowuje się do natężenia choroby pacjenta, jego wieku i masy ciała, ogólnego stanu zdrowia. Minimalny czas terapii wynosi miesiąc. 

U pacjentów w podeszłym wieku początkowa dawka zalecana wynosi 100mg na dobę w dawce wieczornej. W razie potrzeb dawkę można modyfikować pod kontrolą lekarza prowadzącego, nie jest zalecane jednak obniżenie dawki poniżej 100mg, gdyż może to obniżać skuteczność działania leku. Kończąc terapię lekiem Trittico CR należy stopniowo obniżać dawkę aż do całkowitego odstawienia leku, by zminimalizować wystąpienie objawów odstawienia, takich jak nudności, ból głowy czy ogólne złe samopoczucie.

Możliwe działania niepożądane preparatu Trittico CR

Aby zniwelować niektóre działania niepożądane, preparat powinien być przyjmowany po posiłku. Zwiększa to jego czas wchłaniania i zmniejsza stężenie maksymalne w osoczu.

Do czasu uzyskania pełnej remisji u pacjentów mogą występować myśli samobójcze oraz samookaleczenia. Pacjenci, u których stwierdzono w wywiadzie myśli czy próby samobójcze, powinni pozostać pod ścisłą obserwacją przez pierwszy okres stosowania leku Trittico CR. Obserwacja należy objąć również osoby po zmianie dawkowania leku. Pacjenci, u których wystąpią myśli samobójcze lub próby samobójcze powinni niezwłocznie zgłosić się do lekarza. 

U pacjentów stosujących lek  Trittico CR może dochodzić do hipotonii, czyli niskiego ciśnienia tętniczego. Może dochodzić również do zmiany ciśnienia podczas zmiany pozycji ciała, np. podczas wstawania oraz do omdleń. Jednoczesne stosowanie leków obniżających ciśnienie i leku Trittico CR należy omówić z lekarzem prowadzącym i w razie potrzeb modyfikować terapię.  

Inne zgłaszane objawy niepożądane po stosowaniu leku Trittico CR to: zaburzenia ilości płytek krwi, eozynofili i leukocytów w rozmazie krwi, niedokrwistość, reakcje alergiczne, zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego, hiponatremia, utrata masy ciała, jadłowstręt lub nadmierny apetyt, myśli i zachowania samobójcze, bezsenność, dezorientacja, mania, lęk, nerwowość, pobudzenie, urojenia, zachowania agresywne, omamy, obniżenie libido, drgawki, zespół serotoninowy, zaburzenia równowagi, senność, niepokój, drżenie, nieostre widzenie, zaburzenia pamięci, parestezje, dystonia, zmiana smaku, niemiarowość serca, tachykardia komorowa, bradykardia, wydłużenie odcinka QT w obrazie EKG, nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze, hipotonia ortostatyczna, omdlenia, duszność i uczucie zatkanego nosa, nudności i wymioty, suchość w ustach, zaparcia lub biegunki, niestrawność, zapalenie żołądka i jelit, ślinotok, nieprawidłowa czynność wątroby, wewnątrzwątrobowy zastój żółci, wysypka, świąd, nadpotliwość, ból kończyn i pleców, bolesności mięśni, zaburzenia oddawania moczu, objawy grypopodobne, zmęczenie, ból w klatce piersiowej, gorączka. 

Przedawkowanie leku Trittico CR występuje po przyjęciu przez pacjenta więcej niż 1g trazodonu u dorosłych oraz 150mg u dzieci. W przypadku przedawkowania leku Trittico CR objawami najczęściej zgłaszanymi przez pacjentów są: senność, zawroty głowy, nudności i wymioty, ale także śpiączka, tachykardia, hipotonia, hiponatremia, drgawki i depresja oddechowa. Objawy te występują zwykle w przeciągu 24 godzin od przedawkowania, czasem ten czas występowania może ulec wydłużeniu. Nie powinno się łączyć leku Trittico CR z innymi lekami przeciwdepresyjnymi, gdyż zwiększa to ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, czyli nadmiernej ilości serotoniny w organizmie. 

Nie istnieje swoista odtrutka dla trazodonu. Głównym lekiem w terapii przedawkowania jest podanie węgla aktywowanego. Często stosuje się także płukanie żołądka w przypadku przyjęcia dawki potencjalnie zagrażającej życiu. Każdego pacjenta po przedawkowaniu należy poddać obserwacji przez co najmniej 6 godzin, regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze, akcję serca i stan świadomości pacjenta. W razie potrzeby można włączyć terapię tlenem. 

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania leku Trittico CR jest uczulenie pacjenta na trazodon lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Leku nie wolno stosować u pacjentów będących pod wpływem alkoholu lub leków nasennych oraz u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego. 

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku Trittico CR u pacjentów z cukrzycą oraz stosujących dietę niskokaloryczną, gdyż jedną z substancji pomocniczych leku jest sacharoza. U pacjentów z chorobami dziedzicznymi takimi jak nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy czy niedobór sacharazy - izomaltazy nie powinno stosować się leku Trittico CR

Stosowanie leku Trittico CR u dzieci i młodzieży poniżej 18r.ż. nie jest zalecane ze względu na pojawienie się nawracających myśli samobójczych oraz wrogości. Nie prowadzono długoterminowych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania trazodonu na dojrzewanie ani wzrost. 

Lek Trittico CR powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów z padaczką, niewydolnością nerek lub wątroby, chorobami serca (takimi jak dusznica bolesna, zaburzenia przewodnictwa, blok przedsionkowo-komorowy, niedawno przebyty zawał serca). W tych przypadkach zaleca się wykonywanie regularnych badań kontrolnych. Leczenie należy bezwzględnie przerwać w przypadku wystąpienia u pacjenta żółtaczki. Należy zachować ostrożność również u pacjentów ze stwierdzoną nadczynnością tarczycy, rozrostem prostaty i ostrą jaskrą. 

Stosowanie leku Trittico CR u pacjentów ze schizofrenią może nasilić objawy psychotyczne oraz myśli paranoidalne. U pacjentów z psychozą maniakalno-depresyjną epizod depresyjny może przejść w epizod manii, co jest wskazaniem do przerwania terapii lekiem Trittico CR.  

Preparat leczniczy Trittico CR może nasilać działanie uspokajające leków nasennych, uspokajających, przeciwpsychotycznych, przeciwlękowych i przeciwhistaminowych, digoksyny i fenytoiny, a także środków zwiotczających mięśnie szkieletowe i wziewnych środków znieczulających. Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu tych leków, a wszelkie wątpliwości konsultować z lekarzem prowadzącym. Trazodon wchodzi w interakcje z inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO). Nie należy go stosować podczas terapii IMAO a także w ciągu dwóch tygodni po jego zakończeniu. Metabolizm trazodonu może zostać przyspieszony przez doustne leki antykoncepcyjne, fenytoinę, karbamazepinę i barbiturany. Podczas terapii preparatem Trittico CR nie powinno się spożywać alkoholu. 

Innymi substancjami, których nie należy łączyć z lekiem Trittico CR są: erytromycyna, ketokonazol, itrakonazol, rytonawir, indynawir i nefazodon, będące inhibitorami CYP3A4. Jednoczesne stosowanie tych substancji skutkuje zwiększonym stężeniem trazodonu w osoczu, co może objawiać się nudnościami, omdleniami i hipotonią. 

Nie należy łączyć terapii lekiem Trittico CR z innymi lekami przeciwdepresyjnymi ze względu na ryzyko interakcji. Możliwe działania niepożądane to zaburzenia funkcjonowania układu krążenia i zespół serotoninowy. 

Prowadzone badania nie wykazały negatywnego wpływu leku Trittico CR na przebieg ciąży, zdrowie płodu i noworodka. Preparat nie ma udowodnionego działania mutagennego ani teratogennego. Przepisując lek osobom w ciąży należy jednak zachować ostrożność, a po porodzie obserwować noworodka pod kątem wystąpienia objawów odstawienia. Nie ma dostatecznej ilości danych pozwalających jasno stwierdzić bezpieczeństwo stosowania leku Trittico CR podczas karmienia piersią. Niewielkie ilości czynnego metabolitu trazodonu wydzielane są do mleka. 

Lek Trittico CR może wywierać negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów. Pacjenci stosujący ten lek powinni zachować ostrożność i nie obsługiwać maszyn po zauważeniu objawów takich jak senność, uspokojenie, zawroty głowy, stany splątania lub nieostre widzenie.  

Inni czytali również