Nedal - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 08.09.2023

Nedal   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Nedal

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Nedal 5 mg jest lekiem do stosowania doustnego dostępnym na receptę wykorzystywanym w przypadku przewlekłej niewydolności sercasamoistnego nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej choroby wieńcowej. Jego substancja czynna - nebiwolol należy do grupy leków nazywanych beta-blokerami.

Spis treści

Czym jest Nedal?

Nedal jest lekiem z grupy beta-blokerów stosowanym w terapii podwyższonego ciśnienia tętniczego, stabilnej, łagodnej i umiarkowanej długotrwałej niewydolności serca jako uzupełnienie standardowego leczenia u pacjentów w podeszłym wieku (>70 lat) oraz stabilnej choroby wieńcowej.

Warto nadmienić, iż liczne badania kliniczne dowodzą, że nebiwolol istotnie redukuje śmiertelność oraz częstość hospitalizacji z powodu niewydolności serca u osób powyżej 70. roku życia, jednocześnie cechując się dobrym profilem bezpieczeństwa.


e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania leku Nedal?

Substancją aktywną preparatu leczniczego Nedal jest nebiwolol - lek należący do grupy beta-blokerów (inaczej beta-adrenolityki) kardioselektywnych, które w porównaniu do nieselektywnych, charakteryzują się mniejszym ryzykiem wystąpienia obwodowych działań niepożądanych. Podobnie do innych leków z tej klasy poprzez blokadę receptorów układu współczulnego, powoduje zmniejszenie częstotliwości rytmu serca, jego kurczliwość oraz obniża ciśnienie tętnicze.

Dodatkowo nebiwolol jest unikalnym beta-blokerem, gdyż jego mechanizm działania jest podwójny. Poza standardowym dla tej grupy leków oddziaływaniem na mięsień sercowy, stymuluje produkcję tlenku azotu w śródbłonku naczyń krwionośnych, co powoduje ich rozkurcz i w konsekwencji zmniejsza układowy opór naczyniowy, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie ciśnienia tętniczego.

Jaki jest skład leku Nedal?

Każda tabletka preparatu Nedal zawiera 5 mg nebiwololu w postaci chlorowodorku nebiwololu. Do substancji pomocniczych leku zalicza się: laktozę jednowodną, krospowidon typ A, poloksamer 188, powidon K-30, celulozę mikrokrystaliczną oraz stearynian magnezu. Nebiwolol jest mieszaniną dwóch enancjomerów w stosunku 1:1 – nebiwololu SRRR oraz nebiwololu RSSS.

Tabletki są białe, okrągłe o dwuwypukłym kształcie. Posiadają rowki po jednej stronie układające

Jak stosować lek Nedal?

Tabletki lub ich części należy przyjąć doustnie popijając je dostateczną ilością wody np. jedna szklanka. Nie stwierdzono związku między wchłanialnością leku a przyjmowaniem pokarmu, dlatego też lek może być przyjmowany przed, po, lub podczas posiłku.

Nie należy nagle przerywać leczenia nebiwilolem, gdyż zwiększa to ryzyko nasilenia niewydolności serca. Każdą sytuację wymagającą zmiany leczenia należy skonsultować z lekarzem prowadzącym. W przypadku konieczności przerwania leczenia, należy zmniejszać stopniowo dawkę leku, o połowę co tydzień, zawsze pod okiem lekarza prowadzącego.

Jak dawkować lek Nedal u dorosłych?

Dawkowanie leku Nedal jest uzależnione od wskazania.

  • W leczeniu nadciśnienia tętniczego zalecana dawka wynosi 5 mg na dobę. Efekt leczniczy uzyskuje się najwcześniej po 1-2 tygodniach; w rzadkich przypadkach dopiero po 4 tygodniach. Lek można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze. Dotychczas synergistyczne działanie przeciwnadciśnieniowe zaobserwowano jedynie podczas jednoczesnego stosowania leku Nedal z hydrochlorotiazydem w dawce 12,5-25 mg. U pacjentów w wieku powyżej 65 lat lub u chorych cierpiących na niewydolność nerek należy rozpocząć terapię od dawki 2,5 mg na dobę.

  • W leczeniu przewlekłej niewydolności serca oraz stabilnej choroby wieńcowej należy rozpocząć od dawki początkowej 1,25 mg na dobę, a następnie stopniowo zwiększać ją co 1-2 tygodnie aż do uzyskania skutecznej dawki podtrzymującej tolerowanej przez pacjenta (maksymalnie 10 mg na dobę).

Tabletki należy przyjmować codziennie o tej samej porze.

Nebiwolol po podaniu doustnym wchłania się szybko. Dostępność biologiczna nebiwololu jest zależna od szybkości metabolizmu chorego, dlatego dawka docelowa leku powinna być dostosowana dla każdego pacjenta indywidualnie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jak dawkować lek Nedal u dzieci?

Brak badań dotyczących stosowania leku Nedal u dzieci i młodzieży. Z tego względu stosowanie leku w tej grupie jest przeciwskazane.

Jaka jest dawka maksymalna leku Nedal?

Podczas terapii lekiem Nedal zaleca się stosowanie nie więcej niż 10 mg nebiwololu dziennie.

Pominięcie dawki preparatu Nedal - jak postępować?

W wypadku pominięcia dawki leku Nedal, należy przyjąć lek najszybciej jak to możliwe. W wypadku, gdy pacjent zapomni zażyć preparatu i minie dużo czasu od ustalonej pory jego przyjęcia np. jedna doba, należy pominąć opuszczoną dawkę i przyjąć kolejną zgodnie z harmonogramem. Pod żadnym pozorem nie należy stosować podwojonej lub wielokrotnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Celem uniknięcia powtarzającego się pomijania dawek, warto prowadzić dzienniczek leczenia i monitorować przyjmowanie leków.

Jakie są najczęstsze działania niepożądane leku Nedal?

Nedal jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u wszystkich chorych przyjmujących ten preparat.

Najczęściej zgłaszane skutki uboczne terapii lekiem Nedal to bóle głowy, zawroty głowy , parestezje (nieprzyjemne zaburzenia czucia o charakterze pieczenia), duszność, zaparcia, nudności, biegunki oraz zmęczenie.

Odnotowano także specyficzne działania niepożądane w przebiegu leczenia niewydolności serca: nasilenie niewydolności serca, niedociśnienie tętnicze, obrzęki kończyn dolnych oraz blok przedsionkowo-komorowy I stopnia.

Jakie są rzadziej występujące działania niepożądane leku Nedal?

Do rzadko występujących działań niepożądanych zalicza się przede wszystkim bradykardię (spowolnienie akcji serca poniżej 60 uderzeń/min), zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zaburzenia widzenia, zaburzenia funkcji seksualnych, zaburzenia snu (koszmary senne), nasilenie objawów chromania przestankowego (ból mięśni kończyn dolnych pojawiający się przy wysiłku), skurcz oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową lub chorobę obturacyjną dróg oddechowych, nasilenie objawów łuszczycy.

Do działań niepożądanych o nieznanej częstości należą objawy związane z nadwrażliwością na składniki preparatu: obrzęk naczynioruchowy oraz pokrzywka.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych - Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są objawy przedawkowania leku Nedal?

Przyjęcie wyższych dawek nebiwololu niż zalecane może skutkować pojawieniem się objawów przedawkowania, czyli: bradykardii, niedociśnienia tętniczego, skurczu oskrzeli i ostrej niewydolności serca.

W przypadku przedawkowania preparatu należy niezwłocznie poddać się obserwacji medycznej oraz leczeniu w warunkach szpitalnych. Działanie leku można odwrócić stosując dożylny wlew izoprenaliny, dobutaminy lub na wypadek braku reakcji na wspomniane wcześniej leki - podając glukagon.

W skrajnych przypadkach należy rozważyć konieczność wszczepienia rozrusznika serca.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Nedal?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Nedal są reakcje nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.

Nedal jest przeciwwskazany w niewydolności lub zaburzeniach czynności wątroby, wstrząsie kardiogennym, a także ostrej niewydolności serca wymagającej dożylnego aplikowania leków zwiększających kurczliwość mięśnia sercowego. Dodatkowo nie należy stosować preparatu Nedal u pacjentów, u których występują zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego (blok przedsionkowo komorowy II i III stopnia), skurcz oskrzeli, astma oskrzelowa, kwasica metaboliczna, bradykardia, niedociśnienie tętnicze, ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego.

Leku nie powinno stosować się w celu leczenia niewydolności serca u pacjentów obciążonych ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Należy zachować szczególną ostrożność w stosowaniu preparatu Nedal w cukrzycy (nebiwolol może maskować objawy hipoglikemii tj. zwiększenie częstotliwości rytmu serca oraz uczucie kołatania serca), nadczynności tarczycy, bloku przedsionkowo-komorowym I stopnia, dławicy Prinzmetala, przewlekłych obturacyjnych chorobach płuc oraz zaburzeniach krążenia obwodowego (choroba Raynauda, chromanie przestankowe).

Interakcje z innymi lekami

Istnieje szereg leków przy stosowaniu których równolegle z preparatem Nedal należy zachować szczególną ostrożność.

Nie zaleca się jednoczasowego stosowania preparatu Nedal oraz niedihydropirydynowych blokerów kanału wapniowego (werapamilu oraz diltiazemu), leków przeciwarytmicznych klasy I (m.in. lidokainy, propafenonu) oraz leków przeciwnadciśnieniowych działających ośrodkowo (m.in. klonidyny, metyldopy).

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania preparatu Nedal równolegle lekami takimi jak amiodaron, insulina, doustne leki przeciwcukrzycowe, baklofen, amifostyna, digoksyna, dihydropirydynowi antagoniści wapnia (m. in. amlodypina, nikarpidyna, nitrendypina), niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz leki sympatykomimetyczne.

Przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych i przeciwpsychotycznych takich jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany lub pochodne fenotiazyny równolegle z preparatem Nedal może skutkować nasileniem jego hipotensyjnego działania.

Ze względu na to, że za metabolizm nebiwololu odpowiedzialny jest izoenzym CYP2D6, jednoczasowe stosowanie substancji hamujących ten enzym (m. in. paroksetynę, fluoksetyny, tiorydazyny, chinidyny) może prowadzić do zwiększenia poziomu nebiwololu w osoczu, co może prowadzić do rozwoju bradykardii, nadciśnienia tętniczego oraz bloku serca.

Nedal a alkohol - czy można stosować lek?

Brak informacji dotyczących jednoczesnego przyjmowania preparatu Nedal oraz alkoholu. Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania jakichkolwiek leków.

Nedal a ciąża - czy można stosować lek?

Przyjmowanie preparatu leczniczego Nedal może wywierać szkodliwy wpływ na ciążę oraz rozwój płodu lub noworodka. Nebiwolol jako lek blokujący receptory beta-adrenergiczne powoduje zmniejszenie przepływu krwi przez łożysko, co przyczynia się do opóźnienia wzrostu płodu lub w najgorszych przypadkach do wewnątrzmacicznego obumarcia płodu, poronienia lub porodu przedwczesnego. Lek może także wywołać u płodu i noworodka działania niepożądane m.in. objawy hipoglikemii oraz bradykardię. Z tego powodu stosowanie leku Nedal w czasie ciąży jest przeciwwskazane.

Nedal a karmienie piersią - czy można stosować lek?

Ze względu na możliwość przenikania nebiwololu oraz jego metabolitów do mleka kobiecego, nie zaleca się stosowania preparatu Nedal w czasie karmienia piersią.

Nedal a prowadzenie pojazdów mechanicznych - jak lek oddziałuje?

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu przyjmowania preparatu Nedal na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. Należy natomiast zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia działań niepożądanych takich jak zawroty głowy oraz zmęczenie.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Nedal

Substancja czynna: Nebiwolol w postaci chlorowodorku nebiwololu

Wskazania: Nadciśnienie tętnicze, przewlekła niewydolność serca, choroba wieńcowa

Zastosowanie: do stosowania doustnego

Dawkowanie:

  • Nadciśnienie tętnicze: 5 mg 1x/dobę, w przypadku niewydolności nerek lub pacjentów w wieku powyżej 65 lat dawka początkowa 2,5 mg 1x/dobę - w razie potrzeby możliwość zwiększenia do dawki 5 mg 1x/dobę

  • Przewlekła niewydolność serca: dawka początkowa 1,25 mg 1x/dobę, w razie potrzeby możliwość zwiększenia do dawki maksymalnej 10 mg 1x/dobę

  • Choroba wieńcowa: dawka początkowa 1,25 mg 1x/dobę, w razie potrzeby możliwość zwiększenia do dawki maksymalnej 10 mg 1x/dobę

Główne przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną, niewydolność wątroby lub zaburzenia czynności wątroby, ostra niewydolność serca, bradykardia, niskie ciśnienie tętnicze krwi

Główne działania niepożądane:

Ból głowy, zawroty głowy, parestezje, duszność, zaparcia, nudności, biegunka, zmęczenie, obrzęk rąk lub stóp, nietypowy świąd lub uczucie mrowienia

Bibliografia

Charakterystyka Produktu Leczniczego Nedal, [online], [dostęp 31.08.2023r.] https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/19226/characteristic

Nedal - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Jardiance - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Jardiance - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Jardiance to lek z grupy inhibitorów SGLT2, wskazany w cukrzycy typu 2 oraz przewlekłej niewydolności serca o zredukowanej frakcji wyrzutowej. Substancją czynną tu zawartą jest empagliflozyna.

Charakterystyka produktów leczniczych
17.08.2022
Bibloc - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Bibloc - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Choroby układu krążenia stanowią jedne z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego, stanowiąc globalny problem medyczny. Współczesne badania naukowe oraz postęp w dziedzinie farmakologii przyczyniają się do nieustannego doskonalenia metod leczenia tych schorzeń. Wśród kluczowych osiągnięć farmaceutycznych znajdują się beta-blokery, a w szczególności bisoprolol, który wyznacza nowe standardy w terapii chorób serca. Jako selektywny bloker receptorów beta-1, bisoprolol wyróżnia się skutecznością oraz minimalnymi efektami ubocznymi, co czyni go niezastąpionym narzędziem w walce z różnorodnymi schorzeniami kardiologicznymi.Poniższy artykuł skupia się na przedstawieniu najważniejszych aspektów leku Bibloc, analizując jego mechanizm działania, zastosowanie kliniczne oraz potencjalne korzyści dla pacjentów. 

Charakterystyka produktów leczniczych
18.08.2023
Prestilol- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania
Prestilol- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Lek Prestilol zawiera dwie substancje aktywne: bisoprolol i peryndopryl. Preparat stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

Charakterystyka produktów leczniczych
15.09.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!